เลือกปี:  

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2564
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด PDF
  ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด PDF
  ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ : หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ : ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF

  การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดาวน์โหลด PDF

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2562
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด PDF

  การประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 2: สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 3: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด PDF

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2561
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด PDF
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด PDF

  การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 2: สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 3: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด PDF

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2560
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด PDF

  การประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้ง ที่ 1/2559 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 2: สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 3: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด PDF

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2559
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้ง ที่ 2 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 3: สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 4: สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์) ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 5: สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี) ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 6: แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 7: วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมครั้ง ที่ 2 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 8: รายงานประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกำไรตามสมมุติฐานสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 9:รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 10: นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 11: ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ดับบลิวเอชเอเสนอ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 12: ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทาการที่ดับบลิวเอชเอเสนอ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 13: สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง สำหรับการแก้ไขสัญญาตกลงกระทาการ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 14: ความเห็นของทรัสตี ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 15: คำฃี้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 16:
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 17: ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 18: แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด PDF

  การประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 2: สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 3: นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดับบลิวเอชเอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 4: ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 5: ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 6: ความเห็นของทรัสตี ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 7: สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 8: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 10: ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 11: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด PDF

 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2558
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558 ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 3: สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 4: สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทำธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 5: สารสนเทศการทำธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 6: แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 7: วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 8: รายงานประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกำไรตามสมมุติฐานสำหรับปี ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 9: รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 10: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 11:
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 12: ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
  เอกสารแนบ 13: แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด PDF

  การประชุมสามัญประจำปี 2558 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
  เอกสาร ดาวน์โหลด
  หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2558 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
  Invitation for of Annual General Meeting for the year 2015 of Trust Unit Holders
  ดาวน์โหลด PDF ภาษาไทย
  PDF in English Version
  วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
  Registration, Attendance and Proxy Procedure
  ดาวน์โหลด PDF ภาษาไทย
  PDF in English Version
  หนังสือมอบฉันทะ
  PROXY
  ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2564
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด PDF
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด PDF
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ : หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ : ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2563
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด PDF
มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ : หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2562
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด PDF

การประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 2: สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 3: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด PDF

การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 2: สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 3: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2560
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด PDF

การประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้ง ที่ 1/2559 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 2: สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 3: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 4: หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 5: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2559
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครั้ง ที่ 2 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 3: สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 4: สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์) ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 5: สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี) ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 6: แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 7: วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมครั้ง ที่ 2 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 8: รายงานประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกำไรตามสมมุติฐานสำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 9:รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 10: นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 11: ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ดับบลิวเอชเอเสนอ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 12: ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทาการที่ดับบลิวเอชเอเสนอ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 13: สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง สำหรับการแก้ไขสัญญาตกลงกระทาการ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 14: ความเห็นของทรัสตี ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 15: คำฃี้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 16:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 17: ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 18: แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด PDF

การประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 2: สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 3: นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดับบลิวเอชเอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 4: ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 5: ข้อเสนอขอแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 6: ความเห็นของทรัสตี ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 7: สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 8: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 10: ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 11: แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2558
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 3: สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 4: สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทำธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 5: สารสนเทศการทำธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 6: แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 7: วัตถุประสงค์และเหตุผลในการเพิ่มทุนและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 8: รายงานประมาณการงบกำไรขาดทุนและการปันส่วนแบ่งกำไรตามสมมุติฐานสำหรับปี ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 9: รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 10: คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 11:
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 12: ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ 13: แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด PDF

การประชุมสามัญประจำปี 2558 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2558 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
Invitation for of Annual General Meeting for the year 2015 of Trust Unit Holders
ดาวน์โหลด PDF ภาษาไทย
PDF in English Version
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
Registration, Attendance and Proxy Procedure
ดาวน์โหลด PDF ภาษาไทย
PDF in English Version
หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
ดาวน์โหลด PDF