WHART
สกุลเงิน: THB
16.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
16.80 / 300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
16.90 / 650,700
สูงสุด
-
ต่ำสุด
-
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
16.80
ราคาเปิด
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ช่วงราคาระหว่างวัน
-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.81 - 20.88

ล่าสุด: 24 มกราคม 2563 09:38
Chart Type