WHART
สกุลเงิน: THB
12.90 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
12.80 / 174,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
12.90 / 1,700
สูงสุด
13.00
ต่ำสุด
12.80
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.78%) วันก่อนหน้า
12.80
ราคาเปิด
12.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 155,700 ช่วงราคาระหว่างวัน
12.80 - 13.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.70 - 14.10

ล่าสุด: 03 ธันวาคม 2564 16:38
Chart Type