WHART
สกุลเงิน: THB
14.00 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
14.00 / 3,912,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
14.10 / 278,600
สูงสุด
14.10
ต่ำสุด
13.70
เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (1.45%) วันก่อนหน้า
13.80
ราคาเปิด
13.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,179,800 ช่วงราคาระหว่างวัน
13.70 - 14.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.70 - 16.98

ล่าสุด: 18 มิถุนายน 2564 16:37
Chart Type