WHART
สกุลเงิน: THB
10.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.00 / 32,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.10 / 175,600
สูงสุด
10.20
ต่ำสุด
9.95
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.98%) วันก่อนหน้า
10.20
ราคาเปิด
10.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,912,548 ช่วงราคาระหว่างวัน
9.95 - 10.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.94 - 12.20

ล่าสุด: 25 กันยายน 2566 16:38
Chart Type