WHART
สกุลเงิน: THB
10.30 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.20 / 70,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.30 / 225,000
สูงสุด
10.30
ต่ำสุด
10.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (1.98%) วันก่อนหน้า
10.10
ราคาเปิด
10.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 191,500 ช่วงราคาระหว่างวัน
10.20 - 10.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.65 - 14.00

ล่าสุด: 01 กรกฎาคม 2565 12:29
Chart Type