WHART
สกุลเงิน: THB
9.55 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
9.55 / 649,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
9.60 / 503,000
สูงสุด
9.65
ต่ำสุด
9.55
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
9.55
ราคาเปิด
9.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,299,736 ช่วงราคาระหว่างวัน
9.55 - 9.65
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.95 - 12.20

ล่าสุด: 08 ธันวาคม 2566 16:38
Chart Type