WHART
สกุลเงิน: THB
12.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
12.80 / 47,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
12.90 / 15,000
สูงสุด
13.00
ต่ำสุด
12.80
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
12.80
ราคาเปิด
12.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 227,600 ช่วงราคาระหว่างวัน
12.80 - 13.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.28 - 17.35

ล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2563 16:36
Chart Type