WHART
สกุลเงิน: THB
9.55 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
9.55 / 649,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
9.60 / 503,000
สูงสุด
9.65
ต่ำสุด
9.55
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
9.55
ราคาเปิด
9.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,299,736 ช่วงราคาระหว่างวัน
9.55 - 9.65
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.95 - 12.20

ล่าสุด: 08 ธันวาคม 2566 16:38

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %