WHART
สกุลเงิน: THB
14.70 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
14.70 / 18,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
14.80 / 99,400
สูงสุด
15.00
ต่ำสุด
14.60
เปลี่ยนแปลง (%) -0.30 (-2.00%) วันก่อนหน้า
15.00
ราคาเปิด
15.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 257,100 ช่วงราคาระหว่างวัน
14.60 - 15.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.29 - 20.84

ล่าสุด: 07 สิงหาคม 2563 16:39

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %