WHART
สกุลเงิน: THB
10.90 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.80 / 742,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.90 / 61,500
สูงสุด
11.00
ต่ำสุด
10.80
เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (0.93%) วันก่อนหน้า
10.80
ราคาเปิด
11.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 757,205 ช่วงราคาระหว่างวัน
10.80 - 11.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.65 - 14.00

ล่าสุด: 17 สิงหาคม 2565 12:29

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %