WHART
สกุลเงิน: THB
16.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
16.80 / 57,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
16.90 / 14,300
สูงสุด
16.90
ต่ำสุด
16.70
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.59%) วันก่อนหน้า
16.90
ราคาเปิด
16.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,274,500 ช่วงราคาระหว่างวัน
16.70 - 16.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.81 - 20.88

ล่าสุด: 23 มกราคม 2563 16:37

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %