WHART
สกุลเงิน: THB
10.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.00 / 32,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.10 / 175,600
สูงสุด
10.20
ต่ำสุด
9.95
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.98%) วันก่อนหน้า
10.20
ราคาเปิด
10.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,912,548 ช่วงราคาระหว่างวัน
9.95 - 10.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.94 - 12.20

ล่าสุด: 25 กันยายน 2566 16:38

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %