2563 2562 2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
รายได้ค่าเช่าและบริการคลังสินค้า 2,485.48 2,201.63 1,902.99
รายได้ค่าเช่าและบริการอื่นๆ 27.83 33.32 24.18
รายได้ชดเชยค่าเช่าและบริการสัญญาตกลงกระทำการ 38.20 28.29 51.01
รายได้ดอกเบี้ย 4.45 0.57 1.75
รายได้รวม 2,555.96 2,263.81 1,979.93
ค่าใช้จ่ายรวม (431.35) (373.34) (335.82)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 2,124.61 1,890.47 1,644.11
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (293.89) (342.50) (334.42)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (กำไรก่อนรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน) 1,830.72 1,547.97 1,309.69
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 447.58 366.62 163.32
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี (กำไรสุทธิ) 2,278.30 1,914.59 1,473.01
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุติธรรม 40,218.45 35,846.21 30,593.97
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม 13.82 1,174.49 1,130.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,576.75 279.58 139.66
สินทรัพย์อื่น 785.98 853.95 786.98
รวมสินทรัพย์ 42,595.00 38,154.23 32,651.32
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,161.90 1,521.90 5,266.70
หุ้นกู้ 8,000.00 8,000.00 4,200.00
หนี้สินอื่น 2,019.93 1,316.54 1,201.29
รวมหนี้สิน 12,181.83 10,838.44 10,667.99
สินทรัพย์สุทธิ 30,413.17 27,315.79 21,983.33
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด (หน่วย) 2,776,997,063 2,554,629,507 2,248,454,220
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 10.9518 10.6926 9.777
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดต่อหน่วย (กำไรสุทธิต่อหน่วย) (บาท/หน่วย) 0.8204 0.7495 0.6551
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)1/ (เท่า) 0.46 3.59 4.80
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Total liabilities to total assets) (ร้อยละ) 28.60 28.41 32.67
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ (Total liabilities to net assets value ratio) (เท่า) 0.40 0.40 0.49
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม (Interest bearing debt to total assets ratio) 2/ (ร้อยละ) 26.12 24.96 28.99
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) 3/ (เท่า) 7.65 5.86 5.21
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (Interest Bearing Debt matured in 1 year to total interest bearing Debt) 4/ (ร้อยละ) 31.91 1.89 0.03

* หมายเหตุ :

1/ อัตราส่วนสภาพคล่อง หมายถึง (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม+สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) / (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี + รายได้ค่าเช่า และค่าบริการรับล่วงหน้า + เจ้าหนี้ + ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย + หนี้สินหมุนเวียนอื่น)

2/ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า)* 100 / สินทรัพย์รวม

3/ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย หมายถึง กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย

4/ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด หมายถึง (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี (รวม หนี้สินตามสัญญาเช่า))* 100 / หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า)