2562 2561 2560
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้ค่าเช่าและบริการคลังสินค้า 2,201.63 1,902.99 1,001.94
รายได้ค่าเช่าและบริการอื่นๆ 33.32 24.18 19.04
รายได้ชดเชยค่าเช่าและบริการสัญญาตกลงกระทำการ 28.29 51.01 58.39
รายได้ดอกเบี้ย 0.57 1.75 0.84
รายได้รวม 2,263.81 1,979.93 1,080.21
ค่าใช้จ่ายรวม (373.34) (335.82) (176.24)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 1,890.47 1,644.11 903.97
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (342.50) (334.42) (176.31)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (กำไรก่อนรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน) 1,547.97 1,309.69 727.66
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 366.62 163.32 (49.15)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี (กำไรสุทธิ) 1,914.59 1,473.01 678.51
งบดุล (ล้านบาท)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามราคายุติธรรม 35,846.21 30,593.97 25,948.85
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม 1,174.49 1,130.71 346.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 279.58 139.66 787.13
สินทรัพย์อื่น 853.95 786.98 731.87
รวมสินทรัพย์ 38,154.23 32,651.32 27,814.46
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,521.90 5,266.70 7,714.40
หุ้นกู้ 8,000.00 4,200.00 -
หนี้สินอื่น 1,316.54 1,201.29 1,000.74
รวมหนี้สิน 10,838.44 10,667.99 8,715.14
สินทรัพย์สุทธิ 27,315.79 21,983.33 19,099.32
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด (หน่วย) 2,554,629,507 2,248,454,220 1,963,977,172
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 10.6926 9.777 9.7248
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดต่อหน่วย (กำไรสุทธิต่อหน่วย) (บาท/หน่วย) 0.7495 0.6551 0.3455
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)1/ (เท่า) 3.59 4.80 4.75
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Total liabilities to total assets) (ร้อยละ) 28.41 32.67 31.33
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ (Total liabilities to net assets value ratio) (เท่า) 0.40 0.49 0.46
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม (Interest bearing debt to total assets ratio) (ร้อยละ) 24.96 28.99 27.74
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี (Net debt to EBITDA ratio)2/ (เท่า) 4.68 5.39 7.83
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) (เท่า) 5.52 4.92 5.13
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (Interest Bearing Debt matured in 1 year to total interest bearing Debt) (ร้อยละ) 1.89 0.03 0.03

* หมายเหตุ :

1/ อัตราส่วนสภาพคล่อง คำนวณจาก (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม+สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) / (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด ภายใน 1 ปี+ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า + เจ้าหนี้+ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย + หนี้สินหมุนเวียนอื่น)

2/ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี คำนวณจาก หนี้สิน หักด้วยด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคายุติธรรม / กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี