รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 423,906,255 16.59
2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 383,222,129 15.00
3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 135,958,288 5.32
4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 100,869,396 3.95
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 88,788,045 3.48
6. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 80,004,068 3.13
7. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 74,347,688 2.91
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 64,277,855 2.52
9. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 62,970,874 2.46
10. ธนาคาร ออมสิน 59,539,272 2.33