รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 432,725,155 16.94
2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 383,222,129 15.00
3. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 138,869,988 5.44
4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 99,869,396 3.91
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 96,178,145 3.76
6. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 78,674,068 3.08
7. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 72,029,088 2.82
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,842,455 2.66
9. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 62,970,874 2.46
10. ธนาคาร ออมสิน 59,539,272 2.33