รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 435,988,421 15.70
2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 416,577,262 15.00
3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 136,958,288 4.93
4. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 107,922,166 3.89
5. กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 98,265,991 3.54
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 96,206,041 3.46
7. กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 79,302,914 2.86
8. ธนาคาร ออมสิน 77,612,006 2.79
9. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 69,915,671 2.52
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 64,577,855 2.33