ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) : WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ : WHART
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อายุของกองทรัสต์ : ไม่มีกำหนดอายุ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 23,087,719,632.46 บาท
ประเภทของกองทรัสต์ : ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์