การจ่ายเงินปันผล
วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
11/05/64 28/05/64 14/06/64 เงินปันผล 0.1915 บาท 01/01/64 - 31/03/64
22/02/64 04/03/64 22/03/64 เงินปันผล 0.1195 บาท 01/11/63 - 31/12/63
16/11/63 26/11/63 14/12/63 เงินปันผล 0.0638 บาท 01/10/63 - 31/10/63
30/10/63 11/11/63 23/11/63 เงินปันผล 0.1915 บาท 01/07/63 - 30/09/63
30/07/63 10/08/63 27/08/63 เงินปันผล 0.1780 บาท 01/04/63 - 30/06/63
05/05/63 18/05/63 02/06/63 เงินปันผล 0.1715 บาท 01/01/63 - 31/03/63
25/02/63 06/03/63 25/03/63 เงินปันผล 0.0794 บาท 16/11/62 - 31/12/62
20/11/62 02/12/62 18/12/62 เงินปันผล 0.0965 บาท 01/10/62 - 15/11/62
29/10/62 08/11/62 21/11/62 เงินปันผล 0.1715 บาท 01/07/62 - 30/09/62
25/07/62 06/08/62 22/08/62 เงินปันผล 0.1715 บาท 01/04/62 - 30/06/62
23/04/62 02/05/62 22/05/62 เงินปันผล 0.146 บาท 01/01/62 - 31/03/62
25/02/62 07/03/62 25/03/62 เงินปันผล 0.0705 บาท 16/11/61 - 31/12/61
20/11/61 04/12/61 18/12/61 เงินปันผล 0.0920 บาท 01/10/61 - 15/11/61
29/10/61 08/11/61 23/11/61 เงินปันผล 0.1775 บาท 01/07/61 - 31/09/61
27/04/61 09/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.1245 บาท 01/01/61 - 31/03/61
13/11/60 23/11/60 12/12/60 เงินปันผล 0.0617 บาท 01/10/60 - 31/10/60
25/07/60 04/08/60 23/08/60 เงินปันผล 0.1705 บาท 01/04/60 - 30/06/60
24/04/60 04/05/60 23/05/60 เงินปันผล 0.1205 บาท 01/01/60 - 31/03/60
22/02/60 06/03/60 22/03/60 เงินปันผล 0.0741 บาท 16/11/59 - 31/12/59
22/11/59 01/12/59 20/12/59 เงินปันผล 0.0930 บาท 01/10/59 - 15/11/59
26/10/59 11/11/59 25/11/59 เงินปันผล 0.1696 บาท 01/07/59 - 30/09/59
27/07/59 08/08/59 25/08/59 เงินปันผล 0.1733 บาท 01/04/59 - 30/06/59
19/02/59 25/02/59 15/03/59 เงินปันผล 0.0565 บาท 01/11/58 - 31/12/58
19/11/58 01/12/58 18/12/58 เงินปันผล 0.0670 บาท 01/07/28 - 31/10/58
30/04/58 12/05/58 29/05/58 เงินปันผล 0.2094 บาท 08/12/57 - 31/03/58

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจำกัด

นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชีได้ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์
  กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนื้ ให้หมายถึงกำไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งสามารถหักการชำระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผูกพันอื่นที่ถึงกำหนดชำระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ามี)
 2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
 3. ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

  ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution)

  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

  ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)

  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

 4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด