การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
เอกสารการส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2558 (English version) ดาวน์โหลด PDF