ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2564