ผู้ถือหน่วยทรัสต์ส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2563