เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด PDF
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการแปลงสภาพกองทุน WHAPF เป็นกองทรัสต์ WHART และการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด PDF