WHART
สกุลเงิน: THB
12.40 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
12.30 / 18,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
12.40 / 116,100
สูงสุด
12.50
ต่ำสุด
12.30
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.80%) วันก่อนหน้า
12.50
ราคาเปิด
12.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 312,400 ช่วงราคาระหว่างวัน
12.30 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.66 - 12.90

ล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2562 12:29
Chart Type