WHART
สกุลเงิน: THB
16.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
16.70 / 28,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
16.80 / 576,800
สูงสุด
16.80
ต่ำสุด
16.40
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
16.80
ราคาเปิด
16.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,496,200 ช่วงราคาระหว่างวัน
16.40 - 16.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.42 - 20.88

ล่าสุด: 20 พฤศจิกายน 2562 16:38
Chart Type