WHART
สกุลเงิน: THB
16.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
16.20 / 1,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
16.40 / 175,600
สูงสุด
17.10
ต่ำสุด
16.20
เปลี่ยนแปลง (%) -0.80 (-4.71%) วันก่อนหน้า
17.00
ราคาเปิด
16.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,904,800 ช่วงราคาระหว่างวัน
16.20 - 17.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.86 - 17.50

ล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2562 16:36
Chart Type