WHART
สกุลเงิน: THB
13.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
14.20 / 200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
- / 2,000
สูงสุด
-
ต่ำสุด
-
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
13.20
ราคาเปิด
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ช่วงราคาระหว่างวัน
-
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.65 - 14.10

ล่าสุด: 24 เมษายน 2562 09:32
Chart Type