WHART
สกุลเงิน: THB
10.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.20 / 96,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.30 / 116,200
สูงสุด
10.30
ต่ำสุด
10.10
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
10.20
ราคาเปิด
10.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,837,300 ช่วงราคาระหว่างวัน
10.10 - 10.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.14 - 10.58

ล่าสุด: 20 สิงหาคม 2561 16:38
Chart Type