WHART
สกุลเงิน: THB
20.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
20.00 / 7,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
20.10 / 6,100
สูงสุด
20.10
ต่ำสุด
19.70
เปลี่ยนแปลง (%) +0.50 (2.55%) วันก่อนหน้า
19.60
ราคาเปิด
19.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,697,200 ช่วงราคาระหว่างวัน
19.70 - 20.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.33 - 19.70

ล่าสุด: 18 กันยายน 2562 16:36
Chart Type