WHART
สกุลเงิน: THB
10.60 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.50 / 1,069,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.60 / 161,300
สูงสุด
10.60
ต่ำสุด
10.40
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
10.60
ราคาเปิด
10.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 991,300 ช่วงราคาระหว่างวัน
10.40 - 10.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.29 - 11.18

ล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2561 16:37
Chart Type