รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 2 เมษายน 2561

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. สำนักงานประกันสังคม 383,238,922 19.51
2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 294,597,043 15.00
3. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 122,660,052 6.25
4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 111,813,863 5.69
5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 92,488,083 4.71
6. ธนาคาร ออมสิน 61,553,873 3.13
7. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 56,308,721 2.87
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 54,565,600 2.78
9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 46,543,904 2.37
10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 42,585,075 2.17