(หน่วย: ล้าน)

2560 2559
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้ค่าเช่าและบริการคลังสินค้า 1,001.94 648.47
รายได้ค่าเช่าและบริการอื่นๆ 19.04 2.64
รายได้ชดเชยค่าเช่าและบริการสัญญาตกลงกระทำการ 58.39 57.83
รายได้ดอกเบี้ย 0.84 0.82
รายได้รวม 1,080.21 709.75
ค่าใช้จ่ายรวม (176.24) (113.76)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 903.97 595.99
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (176.31) (120.81)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (49.15) (95.38)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี (กำไรสุทธิ) 678.51 379.80
งบดุล (ล้านบาท)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 25,948.85 13,082.76
สินทรัพย์อื่น 1,865.61 839.79
รวมสินทรัพย์ 27,814.46 13,922.55
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 7,714.40 3,970.00
หนี้สินอื่น 1,000.74 411.56
รวมหนี้สิน 8,715.14 4,381.56
สินทรัพย์สุทธิ 19,099.32 9,540.99
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด (หน่วย) 1,963,977,172 972,142,000
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.7248 9.8144
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดต่อหน่วย (กำไรสุทธิต่อหน่วย) (บาท) 0.3455 0.3907
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม (%) (Interest bearing debt to total assets ratio) 27.74 28.51
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%) (Total liabilities to total assets) 31.33 31.47
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) (Total liabilities to net assets value ratio) 0.46 0.46
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) (Interest coverage ratio) 5.13 4.93