WHART
สกุลเงิน: THB
15.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
15.10 / 105,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
15.20 / 10,000
สูงสุด
15.40
ต่ำสุด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%) -0.20 (-1.31%) วันก่อนหน้า
15.30
ราคาเปิด
15.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 848,700 ช่วงราคาระหว่างวัน
15.10 - 15.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.61 - 15.30

ล่าสุด: 17 มิถุนายน 2562 16:35

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %