WHART
สกุลเงิน: THB
18.10 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
18.10 / 10,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
18.20 / 300
สูงสุด
18.40
ต่ำสุด
18.00
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.55%) วันก่อนหน้า
18.20
ราคาเปิด
18.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 889,100 ช่วงราคาระหว่างวัน
18.00 - 18.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.33 - 20.90

ล่าสุด: 18 ตุลาคม 2562 16:40

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %