WHART
สกุลเงิน: THB
10.60 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
10.50 / 1,069,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.60 / 161,300
สูงสุด
10.60
ต่ำสุด
10.40
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
10.60
ราคาเปิด
10.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 991,300 ช่วงราคาระหว่างวัน
10.40 - 10.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.29 - 11.18

ล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2561 16:37

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %