WHART
สกุลเงิน: THB
12.40 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
12.30 / 37,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
12.40 / 147,000
สูงสุด
12.50
ต่ำสุด
12.30
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-0.80%) วันก่อนหน้า
12.50
ราคาเปิด
12.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 245,800 ช่วงราคาระหว่างวัน
12.30 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.66 - 12.90

ล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2562 11:52

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %