• หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2

    หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

    ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน
  • หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์

    หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

    ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน