การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2558 (English version) ดาวน์โหลด PDF