การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สี่ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สี่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
นายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว โปรดติดต่อนายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) หมายเลขโทรศัพท์ 02 009 9999
-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปข้อมูลสรุป (Fact Sheet) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดาวน์โหลด PDF