การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สาม ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สาม ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ ("Fact Sheet") ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สาม ดาวน์โหลด PDF
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account ) ดาวน์โหลด PDF
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สาม (ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของกองทรัสต์) -